آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

ارتباط با آموزش

جهت تماس با معاون آموزش : ۳۲۱۳۶۶۱۰-۰۲۵
جهت تماس با مدیر آموزش :  ۳۲۱۳۶۶۴۱-۰۲۵
جهت تماس با کارشناس آموزش امور ثبت نام : ۳۲۱۳۶۶۹۰-۰۲۵ 
جهت تماس با کارشناس آموزش امور آموزشی   ۳۲۱۳۶۶۶۱-۰۲۵
جهت تماس با کارشناس گروه ها : ۳۲۱۳۶۶۶۱-۰۲۵
جهت تماس با مسئول امور کلاس ها : ۳۲۱۳۶۶۷۵-۰۲۵

ارسال نظرات

پیمایش به بالا