آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

به گزارش روابط عمومی موسسه امام رضا (ع) به نقل از معاونت آموزش موسسه : اعلام لیست و زمان مصاحبه شفاهی داوطلبان رشته تاریخ اسلام سطح ۲

به اطلاع داوطلبان محترم سطح دو رشته تاریخ اسلام موسسه امام رضا علیه‌السلام می‌رساند تاریخ مصاحبه شفاهی چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۵ و ۲۶ تیر، صبح می‌باشد. ضروری است کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، دو قطعه عکس و برگه ارزیابی نمرات حوزه در روز مصاحبه ارائه گردد. آدرس محل آزمون: پردیسان، بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام، موسسه امام رضا علیه‌السلام. داوطلبان، جهت اطلاع از ساعت دقیق مصاحبه می‌توانند با تلفن‌های: ۳۲۱۳۶۶۴۱ و ۳۲۱۳۶۶۰۵ تماس گیرند.

تاریخ و نوبت برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته تاریخ اسلام، ورودی ۹۹
ردیفنامنام خانوادگیتلفنروزساعتدقیقهاطلاع‌رسانی
۱حسیناله دادی ورزنه۹۱۳۸۳۸۰۰۲۷چهارشنبه۹۰ 
۲محمدحسینقلی‌زاده۹۰۱۷۹۸۰۰۵۱چهارشنبه۹۱۰ 
۳محمدمهدیرفیعا۹۱۰۲۲۶۰۴۰۰چهارشنبه۹۲۰ 
۴مهدیخورشیدوند۹۱۶۹۷۴۳۹۳۰چهارشنبه۹۳۰ 
۵مرتضیدهستانی۹۳۹۲۹۰۴۳۱۹چهارشنبه۹۱۰ 
۶ حسیننوری۹۱۰۲۰۵۰۹۱۹چهارشنبه۹۵۰ 
۷رضاساریخانی۹۳۸۹۱۹۳۱۷۱چهارشنبه۱۰۰ 
۸نقیامینی پینوندی۹۱۱۶۱۷۷۴۲۳چهارشنبه۱۰۱۰ 
۹علیعابدی کمالی۹۱۴۹۲۱۳۶۰۱چهارشنبه۱۰۲۰ 
۱۰سجادفتاحی اردکانی۹۳۷۸۵۶۵۵۹۲چهارشنبه۱۰۳۰ 
۱۱حسینآنجفی۹۱۸۷۶۳۹۲۴۸چهارشنبه۱۰۴۰ 
۱۲سید محمدحسنفال اسیری۹۱۷۵۶۵۱۱۴۳چهارشنبه۱۰۵۰ 
۱۳ابوالفضلفرهادی سکه روانی۹۳۰۲۹۴۹۷۷۱چهارشنبه۱۱۰ 
۱۴علیقربانزاده میمندی۹۱۶۴۸۷۸۶۰۶چهارشنبه۱۱۱۰ 
۱۵سجادیوسفی۹۰۱۵۹۳۳۴۹۵چهارشنبه۱۱۲۰ 
۱۶مسلمسالاری کامرود۹۱۳۴۵۴۰۲۲۳چهارشنبه۱۱۳۰ 
۱۷حسینسیدرحمتی۹۱۶۵۷۱۲۲۶۴چهارشنبه۱۱۴۰ 
۱۸حسینمحمدی۹۳۰۴۳۰۳۸۹۱چهارشنبه۱۱۵۰ 
۱۹فرهادحاجی بنده۹۱۹۷۷۸۹۴۶۰چهارشنبه۱۲۰ 
۲۰محمدباقریعقوبی چمتوئی۹۱۰۷۷۶۶۴۱۹چهارشنبه۱۲۱۰ 
۲۱علیرضاکاظمی زاده۹۱۳۲۴۳۵۳۷۲چهارشنبه۱۲۲۰ 
۲۲مرتضینگاری شیشوان۹۹۱۹۲۳۸۲۳۲چهارشنبه۱۲۳۰ 
۲۳محمدحسینشیخی۹۱۹۶۱۵۷۳۸۳چهارشنبه۱۲۴۰ 
۲۴سهیلابتدایی۹۱۱۸۱۰۱۸۲۲چهارشنبه۱۲۵۰ 
۲۵فرزاداخن۹۰۱۷۸۲۴۹۷۷پنج‌شنبه۸۰ 
۲۶سید علیحسینیان زاده۹۱۰۰۷۷۲۹۵۲پنج‌شنبه۸۱۰ 
۲۷محمدرضابابایی محموجیق۹۱۴۶۳۴۵۱۸۳پنج‌شنبه۸۲۰ 
۲۸رضامحمدی منش۹۳۹۸۴۳۲۴۴۳پنج‌شنبه۸۳۰ 
۲۹فرشادحسین زاده حصاری۹۳۷۱۵۸۷۵۶۹پنج‌شنبه۸۴۰ 
۳۰سید محمدرضاریحانی۹۳۵۵۴۶۵۸۷۱پنج‌شنبه۸۵۰ 
۳۱حمیدطوماری۹۱۰۹۹۷۶۹۷۳پنج‌شنبه۹۰ 
۳۲محسنیزدان پناهی۹۱۷۹۶۴۳۵۵۲پنج‌شنبه۹۱۰ 
۳۳محمدصادقعبدالهی۹۱۳۵۴۰۵۱۲۸پنج‌شنبه۹۲۰ 
۳۴حامدافشار۹۳۶۶۶۱۰۷۲۹پنج‌شنبه۹۳۰ 
۳۵جوادبیرامی۹۱۸۹۰۲۱۸۳۳پنج‌شنبه۹۴۰ 
۳۶وحیدحمیدی۹۳۸۲۹۳۶۷۸۷پنج‌شنبه۹۵۰ 
۳۷علیزند عباس آبادی۹۱۸۷۰۴۸۴۳۱پنج‌شنبه۱۰۰ 
۳۸محمدالهی پور۹۳۹۳۵۲۹۱۵۰پنج‌شنبه۱۰۱۰ 
۳۹محمد سعیدفلاح زاده ابرقوئی۹۱۳۴۵۴۲۱۵۹پنج‌شنبه۱۰۲۰ 
۴۰میلادپور احمد جوشقانی۹۱۴۰۱۱۶۳۸۸پنج‌شنبه۱۰۳۰ 
۴۱عمادرضائی صدرآبادی۹۱۰۳۳۱۳۸۰۴پنج‌شنبه۱۰۴۰ 
۴۲سعیدرحیمی۹۱۶۷۵۸۴۹۴۲پنج‌شنبه۱۰۵۰ 
۴۳اصغرنگاریان یونسی۹۱۵۰۵۸۴۲۱۴پنج‌شنبه۱۰۰ 
۴۴علیعالمی۹۱۰۹۶۴۲۹۴۸پنج‌شنبه۱۱۱۰ 
۴۵بهناممهدی زاده۹۱۴۶۳۰۳۳۸۴پنج‌شنبه۱۱۲۰ 
۴۶محمدسجادحیدری نیک۹۱۲۰۶۹۶۸۷۶پنج‌شنبه۱۱۳۰ 
۴۷محمدحسینعاصمی برنج آبادی۹۱۴۶۸۹۴۷۰۱پنج‌شنبه۱۱۴۰ 
۴۸جوادمحمدزاده۹۳۳۴۵۰۰۶۴۹پنج‌شنبه۱۱۵۰ 
۴۹امیررضانامور۹۳۹۹۳۲۳۵۱۲پنج‌شنبه۱۲۰ 
۵۰سید علیموسوی مقدم۹۱۰۶۵۴۸۲۸۸پنج‌شنبه۱۲۱۰ 
۵۱محمدمهدیسلمان زاده۹۱۴۰۹۲۳۱۹۱پنج‌شنبه۱۲۲۰ 
۵۲ابوالفضلخداویردی۹۱۹۸۵۶۴۴۹۰پنج‌شنبه۱۲۳۰ 
۵۳سید حسنپیشادست۹۱۹۳۵۸۰۸۷۰پنج‌شنبه۱۲۴۰ 
۵۴محمدبهرامی۹۰۱۱۷۶۸۰۹۷پنج‌شنبه۱۲۵۰ 
۵۵مجتبیخیری۹۳۸۰۵۷۰۰۹۸پنج‌شنبه۱۳۰ 
۵۶محمدرضاحبیبی۹۱۴۹۱۳۷۳۴۸پنج‌شنبه۱۳۴۰ 
۵۷سعیدزارعی چمن۹۱۶۸۲۰۵۶۰۵پنج‌شنبه۱۳۵۰ 
۵۸حسندلدارسار۹۱۴۵۷۹۶۰۱۱پنج‌شنبه۱۴۰ 
۵۹مرتضیدهرویه۹۳۹۹۶۳۴۶۵۸پنج‌شنبه۱۴۱۰ 
۶۰سید علیمیرسعیدی۹۱۶۲۵۵۸۱۴۸پنج‌شنبه۱۴۲۰ 
۶۱محمدمحمد بیگی۹۹۲۰۷۲۴۵۸۰پنج‌شنبه۱۴۳۰ 
۶۲حمیدرضارستمی۹۳۶۳۷۷۴۰۶۱پنج‌شنبه۱۴۴۰ 

ارسال نظرات

پیمایش به بالا