سطح 3 - تاریخ تشیع


مادّة 1. جدول دروس پیش‌نیاز

ردیف

عنــوان دروس

ساعت

اهداف

1

کلیّات تاریخ جهان

32

شناخت کلیّات تاریخ جهان، اقوام، فرهنگ‌ها و تمدّن‌های مهم

2

مأخذشناسی تاریخ اسلام

16

شناخت منابع تاریخ اسلام و تبیین جایگاه علم تاریخ و سیر تحوّل آن نزد مسلمانان و تأثیر قرآن و سنّت بر این علم

3

تاریخ صدر اسلام

32

بررسی گزارش‌های ‌مربوط به حوادث مهمّتاریخ اسلام، از آغاز تا سال35 هجری

4

تاریخ اهل‌بیت(ع)

32

بررسی حوادث مهمّ زندگی اهل‌بیت و ائمّة معصومین(ع) از سال 35 هجری تا پایان دوران غیبت صغری

5

سیرة اهل‌بیت(ع)

32

تبیین موضوعی سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمّه معصومین (ع) در ابعاد گوناگون

6

تاریخ تشیّع

32

شناخت و بررسی سیر تاریخی شیعه، فرق و دولت‌های مهم شیعی از آغاز تا کنون و تبیین تاریخ مرجعیّت و نیابت امام در دوران غیبت کبری

7

تاریخ امویان و عبّاسیان

32

بررسی ظهور و سقوط امویان و عبّاسیان و حکومت‌های مهم این دوره، همراه با تبیین مواضع و نقش ائمه(ع)

8

تاریخ معاصر ایران

32

بررسی تحوّلات مهمّ ایران از مشروطیّت تا کنون، با تأکید بر تحوّلات مهمّ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب اسلامی

9

تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی

32

تبیین چگونگی شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی، عوامل و موانع رشد و گسترش آن همراه با بیان آثار آن

10

زبان انگلیسی (عمومی)1و2

32+64

نظری عملی

ایجاد توان درک مطلب و ترجمة متون سادة انگلیسی

جمع ساعت­ها

368

 

تبصره:فارغ­التحصیلان سطح2 گرایش تاریخ اسلام و طلّابی که دروس پیش‌نیاز را در مراکز معتبر گذرانده باشند، در صورت مطابقت هشتاد درصدی سرفصل‌ها، از گذراندن این دروس معاف هستند.

مادّة 2. عناوین ومشخصات کلی دروس

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

دروس عمومی سطح3

608

2

دروس مشترک رشته­های تاریخی

320

3

دروس اختصاصی تاریخ تشیع با پایان‌نامه

 704   

 

جمع ساعت­ها

1632

 

 

 

 

 

مادّة 3. عناوین ومشخصات تفصیلی دروس

الف. دروس عمومی سطح3

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف

1

فقه

160

شناخت استدلالی مسائل مهم فقه، طبق برنامة مرکز مدیریت در سطح سه(از القول فی ماهیة العیب تا آخر مکاسب)

 

2

اصول

320

شناخت استدلالی مباحث مهم اصولی، طبق برنامة مرکز مدیریت در سطح سه(جلد اولکفایة الاصولاز ابتدای المقصد الثانی فی النواهی تا پایان جلد دوم)

 

3

عربی معاصر

32

ایجاد توان بهره‌گیری از متون عربی جدید در حوزة تاریخ

 

4

روش تحقیق پیشرفته

  16+32نظری عملی

کسب مهارت‌های تحقیق و پژوهش در مسائل تاریخی، با آموزش روش‌های تحقیق و کیفیّت بهره‌برداری از ابزار و منابع

 

5

روش تدریس

16+32نظری عملی

ایجاد توان مهارت تدریس، با آموزش روش‌ها و فنون کلاس‌داری و ارزشیابی

 

جمع ساعت­ها

608

 

 

ب.دروس مشترک تمام رشته‌های تاریخی

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف دروس

1

علوم حدیث و تاریخ اسلام

32

شناخت رابطه علوم حدیث(رجال، درایه و فقه­الحدیث) با تاریخ اسلام و بیان نقش و کاربرد آن در نقد و بررسی گزارش‌ها و متون تاریخی

2

علم کلام و تاریخ اسلام

48

شناخت رابطة علم کلام با تاریخ اسلام و بیان نقش رویکرد کلامی در بررسی گزارش‌های تاریخی به ویژه در مورد پیامبر اکرم (ص) و ائمّه (ع)

3

تاریخ فرق و مذاهب اسلامی

32

آشنایی با پیدایش، سیر تاریخی، اندیشه‌ها، مشاهیر، آثار فکری و فرهنگی فرق و مذاهب مهمّ اسلامی

4

فلسفة تاریخ

32

آشنایی با علم تاریخ، قوانین و سنن حاکم بر تاریخ، عوامل محرّک و فرجام‌شناسی تاریخ

5

تاریخ‌نگاری

16

شناخت چگونگی شکل‌گیری و سیر تاریخی تاریخ‌نگاری در میان مسلمانان و تبیین جریانات مهمّ آن

6

زبانانگلیسی1و2

32+64ظری عملی

کسب توان لازم در مطالعة متون ساده تاریخی از طریق آشنایی با واژه‌ها و اصطلاحات تاریخی به زبان انگلیسی

7

متون تاریخی1

16+32نظری عملی

کسب توان فهم متون اصیل تاریخی  به عربی قدیم با خواندن متن و شناخت واژه‌ها، اصطلاحات و  ساختار

8

متون تاریخی2

16+32نظری عملی

کسب توان فهم متون تاریخی  به عربی جدید با خواندن متن و شناخت واژه‌ها، اصطلاحات و  ساختار

جمع ساعت­ها

320

 

 

 

ج. دروس اختصاصی تاریخ تشیّع

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف دروس

1

سیرة معصومان(ع)1و2

64

 شناخت سبک و اصول رفتاری معصومان(ع) در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی

2

نقد نظریات پیدایشتشیّع

32

شناخت، بررسی و نقد نظریّات مربوط به مفهوم و تاریخ پیدایش تشیّع

3

قیام­های شیعی

32

شناخت ماهیّت، زمینه‌ها، روند شکل‌گیری، اهداف و پیامدهای قیام‌های شیعی

4

حکومت­های شیعی (1)

32

شناخت حکومت‌های شیعی و نقش آنان در تحوّلات جهان اسلام و گسترش تشیّع(از آغاز تا قرن هفتم)

5

حکومت­های شیعی (2)

32

شناخت حکومت‌های شیعی و نقش آنان در تحوّلات جهان اسلام و گسترش تشیّع (از قرن هفتم تا کنون )

6

تاریخ فرق شیعه

32

شناخت زمینه‌ها و عوامل پیدایش فرقه‌های شیعی وآشنایی با آراء و اندیشه‌های آنان

7

تاریخ اندیشه­های سیاسی شیعه

32

شناخت مبانی، شاخص‌‌ها و سیر تحوّل اندیشه‌های شیعه در عرصه سیاست و حکومت از آغاز تاکنون

9

جغرافیای تاریخی شیعه

32

شناخت زمینه‌ها، عوامل و ابعاد پراکندگی شیعه در مناطق مختلف جهان از آغاز تا انقلاب اسلامی ایران

10

شیعه در عصر حاضر

32

شناخت چگونگی پراکندگی جغرافیایی و وضعیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شیعیان جهان پس از انقلاب اسلامی

11

مأخذشناسی تاریخ تشیّع

32

معرفی و تحلیل منابع و مآخذ مهم تاریخ تشیّع به ترتیب تاریخ.

12

شیعه و تمدّن اسلامی (1)

32

شناخت نهادها و نظام­های آموزشی، به ویژه حوزه‌های علمیّه و تبیین نقش آنها در حیات فکری و سیاسی شیعه و فرهنگ و تمدّن اسلامی.

13

شیعه و تمدّن اسلامی (2)

32

شناخت مهم‌ترین دانشمندان شیعه و آثار و خدمات علمی آنان در عرصه های گوناگون علمی و فرهنگی. مانند  طب، صنعت، هنر و رسانه

14

تاریخ اجتماعی شیعه(1)

32

شناخت آداب و رسوم، رفتارها و روابط اجتماعی شیعیان به صورت تاریخی

15

تاریخ اجتماعی شیعه(2)

32

شناخت چگونگی روابط اجتماعی و فرهنگی شیعیان امامی با پیروان دیگر فرق و ادیان

 

مستشرقان و تاریخ تشیّع

32

آشنایی با استشراق و شناخت و بررسی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های مستشرقان در حوزة تاریخ تشیّع.

16

پایان‌نامه

96+96 عملی

ارائة یک پژوهش جامع، همراه با نقد و بررسی و تتبّع کافی دریکی از مسائل تاریخ تشیّع

جمع ساعت­ها

704

 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما