سطح 3 - مشاوره اسلامی

کلیات و برنامه سطح سه رشتة مشاورة اسلامی

ماده 8. جدول دروس پیش‌نیاز

ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

1

روان‌شناسی عمومی

4

آشنایی با مفهوم روان‌شناسی و روش­های آن و تشخیص رابطه آن با سایر علوم و بررسی اجمالی و کلّی روان‌شناسی اجتماعی، یادگیری، شخصیّت، تربیتی، نوروسایکولوژی، فیزیولوژی اعصاب، انگیزش و هیجان

 

2

روان‌شناسی رشد با تأکید بر منابع اسلامی 1 و 2

4

آشنایی با ویژگی‌های رشد جسمانی، روانی، اجتماعی، شناختی، معنوی و اخلاقی در دوره‌های مختلف تحوّل

 

3

روان‌شناسییادگیری

2

شناخت مباحث حافظه، یادگیری (مانند: اهداف، طبقه‌بندی بلوم و انواع آن)، مهارت‌های شناختی (مهارت‌های تفکر، تفکر انتقادی و خلّاقیت) و هوشیاری

 

جمع

10

 

 

 

ماده 9. عناوین و مشخصات کلی دروس

ردیف

عنوان واحد

تعداد واحدها

1

دروس عمومی

36

2

دروس تخصّصی با احتساب پایان‌نامه

66

تعداد کل واحدها

102

 

ماده 10. عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

1. دروس عمومی

ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

1

فقه

10

شناخت استدلالی مسائل مهم فقه، طبق برنامه مرکز مدیریت در سطح سه (از القول فی ماهیةالعیب تا آخر مکاسب)

2

اصول

20

شناخت استدلالی مباحث مهم اصولی، طبق برنامه مرکز مدیریت در سطح سه (جلد اول کفایة الاصول از ابتدای المقصد الثانی فی النواهی تا پایان جلد دوم)

3

عربی معاصر

2

ایجاد توان بهره‌گیری از متون عربی جدید در حوزه راهنمایی و مشاوره

4

روش تحقیق پیشرفته

2

تقویت توان تحقیق و پژوهش در مسائل مشاوره، با آموزش روش‌های تحقیق و کیفیت بهره‌برداری از ابزار و منابع

5

روش تدریس

2

ایجاد توان مهارت تدریس، با آموزش روش‌ها و فنون کلاس‌داری و ارزشیابی

جمع

36

 

 

2. دروس تخصّصی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

اهدف

نظری

عملی

1                     

انسان‌شناسی اسلامی

2

 

شناخت ابعاد وجودی انسان، رابطة روح و جسم، آشنایی با ویژگی‌های انسان کامل، مباحث خلقت انسان، تأثیرپذیری، رشد و تکامل انسان، از دیدگاه قرآن و روایات

2                     

علم النفس

2

 

شناخت مباحث علم النفس از دیدگاه اسلام، با تأکید بر قوای نفس، شئون و کارکردهای آن

3                     

روش­های تعلیم و تربیت اسلامی

2

 

آشنایی با قواعد، روش‌ها و مراحل تعلیم و تربیت اسلامی، با تأکید بر روش‌های تغییر رفتار و نگرش

4                     

اخلاق اسلامی
1 و 2 و 3 و 4

4

 

شناخت فضائل و رذائل اخلاقی و نشانگان آنها و تبیین روش­های تزکیه و تهذیب و راه­های کسب فضائل و درمان رذائل در سطح بینش، کنش و گرایش

5                     

عرفان اسلامی

3

 

آشنایی با کلیات و اصول عرفان اسلامی و مراحل سیر و سلوک آن بر اساس کتاب آیت­الله مصباح یزدی، ضمن بررسی عرفان‌های نوظهور و کاذب و تبیین عدم مطابقت آنها با معیارهای عرفان درست

6                     

روش‌شناسی فهم آیات و روایات

2

 

شناخت قواعد، روش‌­ها و مراحل فهم آیات و روایات با نگاه تربیتی و روان‌شناختی

7                     

روان‌شناسی انگیزش و هیجان

2

 

آشنایی با مفاهیم و خواص انگیزش و هیجان و اساس عصبی آنها، شناخت غرائز و انگیزه­ها و طبقه‌بندی آنها و بررسی حالات هیجانی، نشانه­های آن و عوامل مؤثّر بر تظاهر رفتار هیجانی

8                     

روان‌شناسی شخصیت

2

 

آشنایی با مفاهیم و نظریه‌های شخصیت و تحلیل و بررسی صفات شخصیت

9                     

روان‌شناسی اجتماعی با تأکید بر آموزه‌های اسلام

2

 

آشنایی با رفتارها و نگرش‌های گروهی و تأثیر آنها بر افکار و احساسات و شیوه‌های نفوذ اجتماعی، الگوگیری، الگوسازی، ارتباط‌گیری و پیام‌رسانی

10                 

مکاتب روان‌شناسی

2

 

آشنایی با مکاتب مختلف روان‌شناسی و بررسی و نقد آنها

11                 

بهداشت روانی با تأکید بر دیدگاه اسلامی

2

 

آشنایی با اصول، روش‌ها و عوامل مؤثّر بر به‌سازی روانی و شیوه‌های پیشگیری

12                 

روان‌سنجی با تأکید بر مفاهیم دینی

 

1

آشنایی با مبانی و اصول کمّی‌سازی مفاهیم روان‌شناختی و کاربرد آن در مفاهیم اسلامی

13                 

آسیب‌شناسی روانی

2

 

آشنایی با آسیب‌ها، اختلالات و بیماری‌های روانی و علل آن، از دیدگاه‌های مختلف با تأکید بر آموزه‌های اسلامی

14                 

آمار توصیفی

2

 

آشنایی با اصول و مفاهیم آماری و روش‌های گردآوری و طبقه‌بندی اطلاعات و تحلیل آنها

15                 

آمار استنباطی

1

1

آشنایی با روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعمیم‌یافته به منظور تشخیص

16                 

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی 1 و 2

4

 

شناخت و بررسی تطبیقی و انتقادی نظریه‌های رایج مشاوره و روان‌درمانی، اصول و مبانی آنها

17                 

اصول و فنون مشاوره و روان‌درمانی از دیدگاه اسلام

2

 

آشنایی با اصول، فنون، روش‌ها و فرآیند مشاوره و روان‌درمانی از دیدگاه اسلام

18                 

کارورزی مشاوره و روان‌درمانی

 

2

آموزش عملی اصول، فنون، روش‌ها و فرآیند مشاوره و روان‌درمانی

19                 

مشاورة گروهی

1

 

آشنایی با اصول، فنون و روش‌های مشاورة گروهی

20                 

کاربرد آزمون­های هوش، استعداد و روانی-فیزیولوژیک در مشاوره

1

1

آموزش روش­های به‌کارگیری آزمون‌های هوش، استعداد و روانی-فیزیولوژیک در حوزه‌های شغلی، تحصیلی، ازدواج و خانواده

21                 

کاربرد آزمون‌های شخصیت و بالینی در مشاوره

1

1

آموزش روش­های به‌کارگیری آزمون‌های بالینی و شخصیت در حوزه‌های شغلی، تحصیلی، ازدواج و خانواده

22                 

مصاحبة تشخیصی

1

1

آشنایی با فنون مصاحبه، مشاهده و فرآیند تشخیص

23                 

مشاورة تحصیلی و شغلی

2

 

آشنایی با اصول، روش‌ها و فرآیندهای مشاورة تحصیلی و شغلی با تأکید بر آموزه­های اسلام

24                 

مشاورة اخلاقی و اعتقادی

 

1

 آشناییبا روش­ها و فنونمشاوره،در شبهات و موضوعاتاخلاقیواعتقادی

25                 

مشاورة ازدواج با تأکید بر منابع اسلامی

1

 

شناخت اصول، روش‌ها و فرآیندهای مشاوره در انتخاب همسر و امر ازدواج، با تأکید بر منابع اسلامی

26                 

مشاورة خانواده با تأکید بر منابع اسلامی

2

 

شناخت اصول، روش‌ها و فرآیندهای مشاوره‌ای در خانواده، با تأکید بر منابع اسلامی

27                 

کارورزی مشاورة
ازدواج و خانواده

 

1

آموزش عملی مشاورة ازدواج و خانواده، با مشاهدة فرآیندهای مصاحبة تشخیصی، مشاورة ازدواج و خانواده

28                 

مشاورة بحران و
مددکاری اجتماعی

1

 

آشنایی با فنون و روش­های مشاوره‌دادن در موقعیت‌های بحرانی و مشاوره‌دادن به مددجویان اجتماعی

29                 

سمینار در مسائل جدید مشاوره

 

1

شناخت و بررسی نظریه‌ها، روش‌ها و فرآیندهای جدید مشاوره، با توجّه به آموزه­های اسلام

30                 

زبان تخصّصی 1 و 2

2

2

ایجاد توان فهم متون انگلیسی در حوزة مشاوره

31                 

پایان‌نامه

 

6

ارائةیکپژوهشجامع،همراهبانقدوبررسیوتتبّعکافیدرحوزة مشاوره

جمع

66

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما